Ogłoszenia

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. J. Sowińskiego 01-131 Warszawa, ul. Redutowa 50, tel.  22 836-47-66

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 1. wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej lub w innych instytucjach zarządzających nieruchomościami),
 3.  znajomość Prawa Spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Kodeksu pracy

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. życiorys z informacjami o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
 2. udokumentowanie posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego (kopie dyplomów, świadectw, licencji, certyfikatów ukończonych szkoleń długookresowych itp.),
 3. udokumentowanie wymaganego stażu pracy (kopie świadectw pracy, referencje, opinie),
 4. oświadczenia o:
 • dyspozycyjności potwierdzonej gotowością do podjęcia pracy w pełnym wymiarze
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych
 • nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karnych, karno-skarbowych i dyscyplinarnych z zakresu budownictwa, zarządzania nieruchomościami i spółdzielczości mieszkaniowej,
 • niekaralności,
 • poddaniu się procedurze przeprowadzanego postępowania konkursowego, zapoznaniu się z regulaminem konkursu, akceptacji jego zasad i zachowaniu w tajemnicy informacji o działalności Spółdzielni, jakie kandydat uzyska w toku prowadzonego postępowania konkursowego,
 • oczekiwanym wynagrodzeniu i możliwym terminie podjęcia zatrudnienia,
 • zaprzestaniu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni najpóźniej z chwilą zatrudnienia,
 • braku pokrewieństwa i powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej.

Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie „KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU”, należy składać do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 18.00 w Sekretariacie SM im. gen. J. Sowińskiego, 01-131 Warszawa, ul. Redutowa 50.     

Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego oferta zostaje złożona z chwilą wpływu do Sekretariatu, a nie z chwilą nadania przesyłki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Komunikat:

Administratorem danych osobowych kandydatów w prowadzonym postępowaniu konkursowym na stanowisko Prezesa Zarządu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Redutowej 50. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://smsowinskiego.pl/?page_id=175 oraz w siedzibie Spółdzielni.

.

.HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY ZA II PÓŁROCZE 2021 r.

.

..

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SOWIŃSKIEGIEGO I NORWIDA

.