Polityka prywatności strony www

Polityka prywatności strony www

www.smsowinskiego.pl

 1. I.          PREAMBUŁA

Odwiedzając naszą witrynę, powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Informacje określone w niniejszym dokumencie są dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, szczególnie w związku z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym wymaganiami stawianymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanym „RODO”. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, zbieranych poprzez stronę www.smsowinskiego.pl , sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach, które przysługują Ci w związku z przepisami prawa.

Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.

 1. informacje OGÓLNE

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność dokonana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy Administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy ?

W celu zachowania przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe, każdorazowo jako Administrator danych wskazujemy niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy. Kierując się określoną powyżej zasadą, przedstawiamy w niniejszym dokumencie zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach legalności procesu przetwarzania, w tym ilekroć gdy wskazujemy podstawę legalności procesu przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ procesu na osobę fizyczną, której dane dotyczą (zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa procesu) oraz prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów.

Oświadczamy, że jako Administrator danych nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu
o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

 1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I KATEGORII OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator Danych

Spełniając nasz prawny obowiązek informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.smsowinskiego.pl jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Redutowej 50.

Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: sekretariat@smsowinskiego.pl

Chronimy i dbamy o Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym masz prawo się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail: odo@smsowinskiego.pl w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Kategorie osób fizycznych, których dane dotyczą:

Przetwarzane dane osobowe na niniejszej stronie dotyczą:

 • Osób fizycznych odwiedzających naszą stronę www.
 • osób fizycznych kontaktujących się w celu uzyskania informacji o Spółdzielni lub podzielenia się uwagami dotyczącymi działalności Spółdzielni.
 • Osób fizycznych korzystających z panelu „S_net” dla mieszkańców
 1. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową lub korzystająca z usług świadczonych poprzez stronę, zawsze ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podaje. Nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na  rzecz użytkownika usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z niezbędnego minimum związanego z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach:

 • dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika;
 • analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń
  i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www;
 • analizowania statystyki odwiedzin strony www, w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie i urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie);
 • działań podejmowanych przez nas na Twoją rzecz (np. jeśli chcesz zadać nam pytanie możesz zostać poproszony o podanie określonego zakresu danych osobowych).
 1. Cel zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania stroną www. W tym celu na naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookie, które pozwalają Nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby odpowiednio wyświetlić stronę w zależności od urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu  identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www.
 • w celu umożliwienia Tobie nawiązania z nami kontaktu oraz udzielenie Tobie rzetelnej odpowiedzi w zależności od treści przesłanej wiadomości:
 • przedstawienie zasad działalności Spółdzielni,
 • rozpatrzenie skargi, w przypadku jej złożenia,
 • innych, w zależności od treści przesłanej wiadomości,
 • Zakres danych przetwarzanych przez stronę www w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane dotyczą:
 • zarządzania stroną www, w zakresie:
 • adresu IP;
 • danych dotyczących lokalizacji, urządzenia oraz rodzaju wykorzystywanej przeglądarki;
 • Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości udostępniania informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony na żądanie uprawnionego do tego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 • Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług online udostępnionych na stronie www mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

 • Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom fizycznym spoza
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Józefa Sowińskiego, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • udostępniliśmy dane podmiotom wykonującym na rzecz Spółdzielni usługi w ramach współpracy,
 • użytkownik wyraził na taką czynność zgodę,
 • istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom trzecim jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
 • egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony (regulamin strony www Regulaminy – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego (smsowinskiego.pl)), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 • monitorowaniem ruchu na stronie, czasu spędzania itp.
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 • Zmiana celu przetwarzania

Nie przewidujemy zmiany celu przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz nie możemy tego wykluczyć. Wiemy na pewno, że jeśli zmieni się cel przetwarzania Twoich danych to poinformujemy Cię o takiej sytuacji, abyś miał tego świadomość i mógł skorzystać z przysługujących Tobie praw.

 • Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 • Twoja zgoda na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • Twoja zgoda na przetwarzanie określonych kategorii danych zawsze w określonym celu, o którą prosimy, abyś nam wyraził (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • Przepisów prawa, które wymagają od nas przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • konieczność realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które wyrażone są poprzez:
 • zarządzanie stroną www,
 • dostosowaniem jej zawartości do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz
 • zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w cyberprzestrzeni,
 • Czas Przetwarzania

Naszym celem jest zapewnienie ochrony przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Twoich danych zebranych za pomocą strony www.  Czas ten określiliśmy:

 1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika lub zakończenia celu w jakim została ona zebrana,
 2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą wobec dalszego przetwarzania – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 6 lat.
 • VII.          COOKIE
  Czym są pliki cookie?  
Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Plik cookie posiada unikalny identyfikator przypisany do Twojego urządzenia, z którego korzystasz przeglądając naszą witrynę internetową. Identyfikator ten umożliwia zapamiętywanie wykonanych przez Ciebie działań, takich jak np. ustawienia preferencji (język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje dotyczące wyświetlania strony internetowej). Dzięki temu nie ma konieczności dopasowywania ustawień za każdym razem, gdy ponownie korzystasz z naszej strony internetowej. Czy pliki cookie są szkodliwe dla urządzenia użytkownika? Cookie nie są szkodliwe dla użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Czy strona, które instaluje pliki cookie ma dostęp do innych informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika? Nie, posiadamy wyłącznie dostęp do informacji zapisanych w danych plikach cookie, które zostały przez nas utworzone na Twoim urządzeniu. Tym samym, nie mamy dostępu do innych zapisanych informacji, jak również administratorzy innych stron www nie mają dostępu do informacji zapisanych w naszych plikach cookie. Czy muszę wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie? Nie, zgoda jest całkowicie dobrowolna i nie masz obowiązku jej wyrażać. Jednak, w sytuacji gdy ją wyrazisz, w każdej chwili masz prawo do zmiany zdania poprzez ustawienia preferencji plików cookie. Jednakże pamiętaj, że niektóre stosowane przez nas pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie będziesz miał możliwości ich wyłączenia w ustawieniach preferencji. Stosowanie tych plików cookie wynika z naszego uzasadnionego interesu w zakresie prawidłowego zarządzania stroną www. Czy mogę wyłączyć stosowanie plików cookie? Tak, każdy użytkownik może samodzielnie wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Jednakże należy pamiętać, że wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony internetowej. Czy pliki cookie służą do przetwarzania danych osobowych? Tak, niektóre pliki cookie zbierają dane o użytkownikach strony. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są zgodnie z pozostałymi postanowieniami Polityki prywatności, a Administratorem tych danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Redutowej 50.
 • VIII.          TWOJE PRAWA

Warto Abyś wiedział, jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych).
 • Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • Dodatkowo masz prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

Swoje żądanie dotyczące spełnienia Twoich praw możesz wznieść do nas w każdym momencie przetwarzania danych w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: odo@smsowinskiego.pl

 1. bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
w posiadaniu Spółdzielni, w szczególności:

 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
 • Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: odo@smsowinskiego.pl  

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

W każdej sytuacji mogą się Państwo kontaktować również bezpośrednio z Administratorem. Poniżej przedstawiamy nasze dane kontaktowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego

Ul. Redutowa 50, 01-131 Warszawa.

Tel: +48 22 836 47 66 wew.101 lub 663 883 144

Adres e-mail: sekretariat@smsowinskiego.pl

 • XI.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).