Regulamin strony internetowej

Definicje:

Strona internetowa, Strona –  www.smsowinskiego.pl

Właściciel – podmiot będący prawnym właścicielem Strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na Stronie internetowej

Użytkownik – podmiot oglądający treści zawarte na Stronie internetowej, odwiedzający Stronę lub korzystający ze Strony

§1 [Właściciel / Administrator]

 1. Właścicielem i Administratorem Strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Redutowej 50, (zwana dalej „Administratorem”, „Spółdzielnią”).
 2. Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej Stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla osób znajdujących się w Polsce.
 3. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę Stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, proszony jest o opuszczenie Strony.
 5. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2 [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na Stronie stanowią własność
  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Józefa Sowińskiego lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.
 2. Bez uprzedniej zgody Spółdzielni, Użytkownik nie może:
 3. wykorzystywać (całości lub części) Strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 4. modyfikować (całości lub części) niniejszej Strony internetowej ani włączać do jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§3 [Usługi]

 1. Administrator świadczy w ramach niniejszej Strony internetowej usługi:
  1. wyświetlania treści i informacji o Spółdzielni, jej usługach, doświadczeniu,
  2. możliwości nawiązania kontaktu ze Spółdzielnią,
  3. możliwości zalogowania się do „modułu S_net”, będącego usługą zewnętrzną dostarczaną przez wspólników spółki cywilnej: S.bit Krzysztof Senderek i S.bit Maja Senderek, NIP spółki cywilnej 9510043941, którzy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia związane z tym modułem we własnym zakresie.
 2. Dostęp do Strony jest bezpłatny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację Użytkownika dla wprowadzenia tych opłat.

§4 [Warunki techniczne]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
  2. najnowsza wersja standardowej przeglądarki internetowej typu Chrome, Edge, Firefox, Safari z włączoną obsługą plików cookie;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług
  w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
 3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§5 [Warunki korzystania ze Strony internetowej]

 • Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Strony internetowej zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.), ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576 t.j. ze zm.) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j. ze zm.).
 • W szczególności zabronione jest korzystanie ze Strony internetowej w sposób:
  • prowadzący do naruszenia powszechnie obowiązującego prawa;
  • niezgodny z Regulaminem;
  • zmierzający do wysyłki jakichkolwiek niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych i innych form komunikacji elektronicznej zaliczanych do kategorii SPAM;
  • zmierzający do przekazywania i rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów zawierających oprogramowanie szpiegujące, wirusy komputerowe i inne tego typu szkodliwe oprogramowanie.

§6 [Cookies]

 1. Strona internetowa może używać plików cookies (stałych i analitycznych) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do Strony internetowej. Informacje te będą wykorzystywane do prawidłowego działania Strony internetowej, zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej oraz do rozpoznawania Użytkownika, który już odwiedził Stronę internetową.
 2. Wszystkie pliki cookies jakie znajdą się na Stronie internetowej będą ustalane przez Administratora i zgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 3. Użytkownik może zmieniać preferencje dotyczące akceptacji plików cookies. Blokowanie lub usunięcie plików cookies może jednakże doprowadzić do uniemożliwienia pełnego korzystania ze Strony internetowej.

§7 [Reklamacje i odpowiedzialność]

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
  1. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
  2. przesłane listem poleconym na adres Administratora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 6. Administrator nie gwarantuje poprawności treści Strony internetowej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa (w tym braku wirusów) oraz poprawnego działania.
 7. Użytkownik korzysta ze Strony internetowej na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z takiego korzystania.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności odsyłające do Stron i witryn prowadzonych przez podmioty trzecie.

§8 [Udostępnienie informacji]

Użytkownik niniejszej Strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności https://smsowinskiego.pl/?page_id=417

§9 [Dane osobowe]

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Gen. Józefa Sowińskiego dostępne są pod adresem: https://smsowinskiego.pl/?page_id=175
 2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na Stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną pod linkiem https://smsowinskiego.pl/?page_id=417

§10 [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
  w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2.  Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie w drodze publikacji informacji na Stronie.
 3. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

§11 [Kontakt]

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

– w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@smsowinskiego.pl

– w formie tradycyjnej na adres: Warszawa (01-131), ul. Redutowa 50.

.

Regulamin strony internetowej został przyjęty Uchwałą nr 27/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2021 r.