Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób, których wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Redutowej 50.

Z administratorem można skontaktować się w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: sekretariat@smsowinskiego.pl lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, Warszawa 01-131, ul. Redutowa 50.

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mają Państwo prawo się kontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi. Z Inspektorem można się skontaktować w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: odo@smsowinskiego.pl lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, Warszawa 01-131, ul. Redutowa 50, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zawsze w oparciu o określoną przesłankę legalności. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z prowadzeniem przez Spółdzielnię monitoringu wizyjnego także w związku z koniecznością zachowania niezbędnych informacji w ramach obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Miejsca w których Spółdzielnia stosuje monitoring wizyjny są zawsze oznaczone za pomocą znaków graficznych.

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • ochrony mienia, należącego do Spółdzielni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie danych oparte jest na:

  • prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

− do 30 dni od momentu zarejestrowania danych osobowych lub w przypadku konieczności zachowania nagrania jako dowodu w toczącym się postępowaniu do czasu zakończenia niniejszego postępowania lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
  • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:

−  dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

−  wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiazywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

−  ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

  • wyrazili Państwo zgodę na takie udostępnienie

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się̨ taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony tych danych i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

PrawoPodstawaOpis
informacja o przetwarzaniu danych osobowych i uzyskania kopii danych  Art. 15 RODOOsoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator na żądanie dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  usunięcie danych  Art. 17 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określona w art. 17 RODO
  sprzeciw  Art.21 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do skargiArt. 77 RODOKażda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: sekretariat@smsowinskiego.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, Warszawa 01-131, ul. Redutowa 50, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz swoją skargę wnieść do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: odo@smsowinskiego.pl

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, a ich przetwarzanie nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden inny sposób.