Obowiązek informacyjny – Nadawcy korespondencji elektronicznej

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją elektroniczną jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Redutowej 50.

Z administratorem można skontaktować się w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: sekretariat@smsowinskiego.pl lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, Warszawa 01-131, ul. Redutowa 50.

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mają Państwo prawo się kontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi. Z Inspektorem można się skontaktować w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: odo@smsowinskiego.pl lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, Warszawa 01-131, ul. Redutowa 50, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zawsze w oparciu o określoną przesłankę legalności. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z prowadzoną korespondencją drogą elektroniczną oraz w związku z koniecznością zachowania niezbędnych informacji w ramach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

  • umożliwienia kontaktu z administratorem oraz podejmowanie kontaktu z nadawcami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacji zawartych umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • prowadzenia analiz i statystyk, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • udzielenia odpowiedzi na pisma, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Przetwarzanie danych oparte jest na:

  • w ramach działań prowadzonych przed zawarciem lub w ramach realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych, przetwarzanych w ramach prowadzonej korespondencji elektronicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania niektórych czynności jak np. rozpatrzenie reklamacji lub udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych możemy odmówić udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane.

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą̨ być przechowywane:

−  dane wynikające z realizacji umowy  – do 6 lat od zakończenia współpracy.

– dane wynikające z postępowań reklamacyjnych lub wniosków wniesionych do administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu lub do 6 lat w związku z przedawnieniem roszczeń

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
  • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:

−  dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

−  wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiazywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

−  ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

  • wyrazili Państwo zgodę na takie udostępnienie

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się̨ taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony tych danych i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

PrawoPodstawaOpis
informacja o przetwarzaniu danych osobowych i uzyskania kopii danych  Art. 15 RODOOsoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator na żądanie dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  sprostowanie danych  Art. 16 RODO  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  usunięcie danych  Art. 17 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określona w art. 17 RODO
  ograniczenia przetwarzania  Art. 18 RODOOsoba, której dane dotyczą może żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
  przenoszenie danych  Art. 20 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi.
  sprzeciw  Art. 21 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do skargiArt. 77 RODOKażda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: sekretariat@smsowinskiego.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, Warszawa 01-131, ul. Redutowa 50, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz swoją skargę wnieść do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: odo@smsowinskiego.pl

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, a ich przetwarzanie nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden inny sposób.