Do pobrania

Oświadczenie o wyborze sposobu dostarczania korespondencji

Oświadczenie o liczbie osób korzystających z lokalu

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Karta informacyjna członka Spółdzielni

Dane do aktu notarialnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu – sprzedaż darowizna

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu do celów innych niż notarialne

Wniosek o przekształcenie prawa do lokalu w odrębną własność

Wniosek o zawarcie umowy najmu płatnego stanowiska postojowego

.

Informujemy, że w przypadku nieprowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym będącym w zasobach Spółdzielni istnieje możliwość nie pobierania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, W tym celu należy złożyć do Spółdzielni zamieszczony poniżej druk oświadczenia. Oświadczenie składa wyłącznie osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. Opłata zostanie zdjęta z wymiaru opłat od kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

Podpisane oświadczenie należy dostarczyć do Spółdzielni osobiście lub przesłać listem poleconym.

Oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego – pdf

Oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego – doc