Aktualności

Uruchomiono nową stronę internetową Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego. Trwają prace związane z przebudową strony. Cześć informacji jeszcze nie jest dostępna. Brakujące informację są dostępne w siedzibie Spółdzielni. Za utrudnienia przepraszamy.

.

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. J. Sowińskiego 01-131 Warszawa, ul. Redutowa 50, tel.  22 836-47-66

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 1. wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej lub w innych instytucjach zarządzających nieruchomościami),
 3.  znajomość Prawa Spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Kodeksu pracy

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. życiorys z informacjami o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
 2. udokumentowanie posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego (kopie dyplomów, świadectw, licencji, certyfikatów ukończonych szkoleń długookresowych itp.),
 3. udokumentowanie wymaganego stażu pracy (kopie świadectw pracy, referencje, opinie),
 4. oświadczenia o:
 • dyspozycyjności potwierdzonej gotowością do podjęcia pracy w pełnym wymiarze
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych
 • nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karnych, karno-skarbowych i dyscyplinarnych z zakresu budownictwa, zarządzania nieruchomościami i spółdzielczości mieszkaniowej,
 • niekaralności,
 • poddaniu się procedurze przeprowadzanego postępowania konkursowego, zapoznaniu się z regulaminem konkursu, akceptacji jego zasad i zachowaniu w tajemnicy informacji o działalności Spółdzielni, jakie kandydat uzyska w toku prowadzonego postępowania konkursowego,
 • oczekiwanym wynagrodzeniu i możliwym terminie podjęcia zatrudnienia,
 • zaprzestaniu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni najpóźniej z chwilą zatrudnienia,
 • braku pokrewieństwa i powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej.

Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie „KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU”, należy składać do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 18.00 w Sekretariacie SM im. gen. J. Sowińskiego, 01-131 Warszawa, ul. Redutowa 50.     

Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego oferta zostaje złożona z chwilą wpływu do Sekretariatu, a nie z chwilą nadania przesyłki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Komunikat:

Administratorem danych osobowych kandydatów w prowadzonym postępowaniu konkursowym na stanowisko Prezesa Zarządu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Redutowej 50. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://smsowinskiego.pl/?page_id=175 oraz w siedzibie Spółdzielni.

.

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach od 3.01.2022 r. do 12.01.2022 r. będzie prowadzony zdalny odczyt stanu wodomierzy. Wykonywany odczyt polega na sczytaniu informacji na temat zużycia wody zapisanych w pamięci nakładki wodomierza. Do rozliczenia zużycia wody zostanie przyjęty stan zapisany w pamięci nakładki na 31.12.2021 r. godzina 23:59. W przypadku technicznego problemu z odczytem zdalnym niezbędny będzie dostęp do wodomierza i fizyczny odczyt stanu wodomierza. O takich przypadkach będą Państwo indywidualnie powiadomieni.

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY ZA II PÓŁROCZE 2021 r.

.

.

.

Mieszkańcy budynku przy Al. Prymasa Tysiąclecia 99

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o otwarcie wszystkich krat zamykających dojście do bocznych korytarzy w piwnicy do 1 grudnia 2021 r.
Powyższe podyktowane jest koniecznością konserwacji instalacji wodnej i grzewczej.

Kontakt: Dział techniczny, Małgorzata Kołakowska – tel. 663883176.

.

Konkurs na wynajem lokalu mieszkalnego

Szanowni Państwo w zakładce Przetargi / Lokale mieszkalne i usługowe została zamieszczona informacja o konkursie na wynajem lokalu mieszkalnego. Oferty mogą składać członkowie i osoby bliskie członków zgodnie z informacją w ogłoszeniu

.

Informacje o pracach wykonywanych przez Spółdzielnię

Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wykonywanych i zlecanych prac przez Spółdzielnię informujemy, że w miarę możliwości będziemy wywieszać informacje również na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia

.

INFORMACJA O WYBORZE CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW DO RADY NADZORCZEJ

.

Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady Nadzorczej oraz listę zastępców członków Rady Nadzorczej na kadencję, która rozpoczęła się dnia  24 czerwca 2019 r. w następujący sposób:

do Rady Nadzorczej wybrano:

Z Osiedla Moczydło nikt nie kandydował

Z Osiedla Sowińskiego

 1. Soliński Łukasz
 2. Jabłonowski Paweł

Z Osiedla Norwida

 1. Seremet Ewa
 2. Kuć Monika
 3. Bystrzejewska-Kowalska Karolina

Na listę zastępców członków Rady Nadzorczej wpisuje się:

Z Osiedla Moczydło nikt nie kandydował

Z Osiedla Sowińskiego

Piejak Marcin

Z Osiedla Norwida

Oleksiak Piotr

Treść Uchwały WZ 1-2021 podjętej na piśmie w formacie pdf

INFORMACJA O ODDANYCH GŁOSACH

Z Osiedla Moczydło głosowało 16 osób

Za podjęciem uchwały głosowało 10 osób, Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 osób, W całym głosowaniu oddano 6 nieważnych głosów.

Z Osiedla Sowińskiego głosowało 87 osób

Za podjęciem uchwały głosowało 72 osoby, Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 osób, W całym głosowaniu oddano 15 nieważnych głosów.

Z Osiedla Norwida głosowało 58 osób

Za podjęciem uchwały głosowało 47 osób, Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 osób, W całym głosowaniu oddano 11 nieważnych głosów.

.

Materiały dla członków Spółdzielni są dostępne po zalogowaniu w zakładce Dokumenty / Walne Zgromadzenie 2021 – głosowanie na piśmie

.Sposób uzyskania danych do logowania dla członków Spółdzielni oraz skorzystania z tej opcji został opisany w zakładce S_net

.

.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SOWIŃSKIEGIEGO I NORWIDA